Roušky - informace

 

1.Může zaměstnavatel nařídit nošení roušek na pracovišti i po uvolnění vládních opatření­­

Zaměstnavatel má povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanci při práci a přijímat opatření,která mají za cíl předcházet rizikkům.Na pracovištích kde nelze zajistit bezpečnost jinými způsoby a po vyhodnocení rizik může rozhodnout pro nutnost používání ochranných prostředků dýchacích cest-roušek.

Zaměstnavatel by měl své rozhodnutí učinit na základě zpracované dokumentace BOZP.Srozumitelně informovat zaměstnance,a umožnit projednání těchto opatření s odborovými organizacemi.

2.Musím si roušku hradit nebo opatřit sám

Roušky jako ochranné pomůcky musí zaměstnavatel poskytovat zaměstnancům bezplatně a jejich poskytování nesmí být nahrazeno finančním plněním.

3.Co když zaměstnanec nsit roušku ze zdravotních důvodů nemůže

Pokud zaměstnanec nemůže roušku ze zdravotních důvodů nosit a doloží toto lékařskou zprávou je povinností zaměstnavatele zajistit mu takové pracovní prostředí,aby mohl práci vykonávat,aniž by ohrožoval své zdraví.Pokud toho není schopen bude se jednat o překážku na straně zaměstnavatele a zaměstnanci náleží náhrada mzdy ve výšši průměrného výdělku.

4.Co když zaměstnanec odmítne roušku nosit

V případě,že byla povinnost používání roušek zavedena v souladu s právními předpisy a riziko je stále aktuální musí zaměstnanec roušku nosit.Pokud odmítne porušuje tím povinnost stanovenou mu zákonem.

Toto jsou odpovědi na Vaše nejčastější dotazy.Co dodat na závěr povinnost nosit roušky je velkým zásahem do osobní integrity každého z nás,a proto je nutné vždy postupovat nejen v souladu se zákonem,ale využít i tzv.selský rozum.

 

Odborový svaz Kovo při TPCA Průmyslová zóna Ovčáry Kolín 28002

123 456 789
kovo_odbory@tpca.cz